Polityka prywatności i bezpieczeństwa w Tax Advanced

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
BIURO RACHUNKOWE “TAX ADVANCED” BARBARA ŻURAWSKA
z siedzibą w 03-149 Warszawa Białołęka – Nowodwory
ul. Aluzyjna 33 lok. 133 piętro 8
NIP 5241317480
REGON 145859891

Dane Kontaktowe Administratora:

ul. Aluzyjna 33 lokal 133
03-149 Warszawa
8 piętro, WEJŚCIE B

Sekretariat: +48 533 900 031
Mail: biuro@taxadvanced.pl

Cele przetwarzania danych osobowych:

 1. Marketingowe – na podstawie Twojej zgody -art. 6 ust.1 lit. a RODO
 2. Zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 3. Obsługowe, rozumiane jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia lub wykonania umowy z nami zawartej, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust 1 lit. f RODO.
 4. Oferowanie produktów i usług bezpośrednio będącego realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art.6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami użytkowników związanych z korzystaniem z usług Administratora – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 6. Rozpatrywanie skarg i wniosków, dowodowych odpowiedzi na zapytania i analizy usług. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane w formularzach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych przez Użytkownika oraz pliki cookies. Podstawa prawna: Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


Prawnie uzasadnione interesy Administratora to:

 1. Cel obsługowy, czyli bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia lub wykonania umowy z nami zawartej.
 2. Cel marketingowy – oferowanie przez nas produktów i usług bezpośrednio.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kategoria odbiorców:

 1. Dostawcy usług:
  Dane osobowe przekazywane są dostawcom świadczącym usługi niezbędne do prowadzeniu działalności OBPON. Dostawcy usług podlegają kontroli administratora i poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych. Dostawcy mają siedziby na terytorium Polski.
 2. Organy państwowe:
  Dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym organom państwowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innym jeżeli zwrócą się do administratora z żądaniem udostępnienia takich danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Okres przechowywania Twoich danych osobowych odpowiada okresowi korzystania z usług Administratora.
W celach dowodowych oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz reklamacji dane osobowe w ograniczonym zakresie przechowywane są przez okres odpowiadający możliwości skorzystania z w/w środków nie dłużej jednakże niż przez okres 5 lat.
Po tym okresie dane zostają usunięte ze zbioru administratora. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych.

PRAWA UŻYTKONIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Prawo do cofnięcia zgody:
  Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji w firmie Administratora, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w firmie Administratora. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych:
  (Podstawa prawna: art. 21 RODO).
  Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem produktów lub usług oraz poprawa kontaktu z usługobiorcami oraz dostosowanie działalności administratora do ich potrzeb. Wniesienie uzasadnionego sprzeciwu spowoduje usunięcie danych osobowych chyba, że administrator danych przetwarzana jednocześnie dane w innych celach i na innej uzasadnionej podstawie prawnej.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”):
  Żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, oznacza, że administrator może zachować dane osobowe jedynie w ściśle określonym zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 126 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego).(Podstawa prawna: art. 17 RODO)

  Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  Żądanie usunięcia danych osobowych podanych w trakcie rejestracji w firmie i serwisach Administratora jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia.
  Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

  1. Wycofał zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę.
  2. Dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane.
  3. Wniesiono sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych.
  4. Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
  Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  W przypadku zgłoszenia żądania administrator wstrzyma dalsze przetwarzanie danych do czasu rozpatrzenia żądania Użytkownika.
  Prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych zachodzi w poniższych sytuacjach:
  1. Zakwestionowania prawidłowości danych osobowych – ograniczenie wykorzystania danych następuje na czas niezbędny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni.
  2. Przetwarzania danych niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zgłoszono żądanie ograniczenia ich wykorzystania.
  3. Odpadnięcia celów przetwarzania za wyjątkiem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  4. Wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych – ograniczenie następuje na czas niezbędny do rozważenia, czy szczególna sytuacja Użytkownika wymagająca ochrony jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami administratora danych.

  (Podstawa prawna: art. 18 RODO)

 5. Prawo dostępu do danych:
  Użytkownik ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie przetwarzania jego danych osobowych, w tym jest uprawniony do:
  1. Uzyskania dostępu do swoich danych osobowych.
  2. Uzyskania informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską.
  3. Uzyskania kopii swoich danych osobowych.

  (Podstawa prawna: art. 15 RODO)

 6. Prawo do sprostowania danych:
  Użytkownik ma prawo do sprostowania (w przypadku ich nieprawidłowości) i uzupełnienia (w przypadku ich niekompletności) podanych przez siebie danych osobowych.(Podstawa prawna: art. 16 RODO)
 7. Prawo do przenoszenia danych:
  Użytkownik ma prawo otrzymać jego dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Dane osobowe zostaną wysłane do Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.(Podstawa prawna: art. 20 RODO).

Realizacja żądań i wniosków Użytkownika:

Administrator dokłada wszelkich starań by realizacja uprawnień Użytkowników następowała w najkrótszym możliwym terminie.
Z uwagi jednakże na często skomplikowany charakter lub ilość zgłoszonych żądań administrator udziela odpowiedzi w terminie miesiąca od dnia odnotowania wniosku lub żądania Użytkownika.
W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi w w/w terminie administrator powiadomi Użytkownika oraz określi nowy termin udzielenia odpowiedzi.

W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, iż jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie wiesz jak to rozwiązać?

Już dziś umów się na spotkanie i przekonaj się jak owocnie możesz współpracować z księgowym.

Jeśli jesteś gotowy, my jesteśmy.

Wyślij Zapytanie

Gwarantujemy:
Jakość
Bezpieczeństwo
Skuteczność
Innowacyjność
Standardy
Wygoda
Etyka

Jesteś gotowy? Bo my jesteśmy!
Szybka Konsultacja?

Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia.

*Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin, lub zadzwoń  +48 533 900 031